Teenused

  • Metsa istutamine - Mets katab üle poole Eestimaast ja kui tahame, et see niimoodi jääks, peame pärast metsa mahavõtmist mõtlema uue istutamisele.
  • Liinikoridoride hooldustööd - Liinikoridoride võsast puhastamine
  • Hakkepuidu raiumine ja koondamine - Põldude, kraaviservade võsast puhastamine ja kokku korjamine.
  • Valgustusraie - Jõudsa kasvuhoo sisse saanud noori puistuid nimetatakse noorendikeks. Noorendiku eas tagatakse metsa uuendamisel määratud peapuuliigile paremad kasvutingimused ja selleks tehakse valgustusraiet.
  • Harvendusraie - Keskealistes puistutes tehakse harvendusraiet. Harvendusraiete eesmärgiks on raieküpseks kasvatavate puude kasvutingimuste parandamine.